ANLEGG FOR ANAEROB BEHANDLING AV AVLØPSSLAM PÅ GOMSRUD I KONGSBERG KOMMUNE

 
Planområde.png
 

KUNNGJØRING

I henhold til Plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendommene 117/3/1, 117/4, 117/22, 117/22/1, 2087/1 i Kongsberg kommune - planid. 539R.

Forslagsstiller er Cambi Group AS, utførende konsulent er Stormvind AS.

Cambi Group AS (Cambi) planlegger å etablere et anlegg for anaerob behandling av avløpsslam på Gomsrud i Kongsberg kommune, i et område som er regulert til avfallsformål, der tilgrensende områder i dag anvendes til midlertidig lagring, behandling og deponering av avfall, herunder avløpsslam.

Planområdet inngår i dag som en del av Gomsrud avfallshåndteringsanlegg. Gjeldende plan for området er Søppelplass på Gomsrud PLANID_198 vedtatt 14.12.1994. Området er i gjeldende plan regulert til mottak, behandling og deponering av avfall. Kongsberg kommune har tillatelse etter Forurensingsloven, gitt av Fylkesmannen i Oslo og Viken (oppdatert 11.05.2020).

Tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger, og det konkluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskriftens §§ 6, 7 og 8.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Informasjon om planarbeidet finnes på følgende sine nettsider:

https://www.stormvind.com/gomsrud

https://www.kongsberg.kommune.no/innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/

Referat fra oppstartsmøtet kan lastes ned her. Vedlegg I Vedlegg II

Merknader og innspill til planarbeidet kan sendes Stormvind v/Dorte Solvang,  dorte@stormvind.com eller pr. post til Cambi Group AS v/ Maarten Kanters, Pb 78, 1371 Asker innen 15.01.2021.